Jihlavští lidovci Housing First podpoří jen za určitých podmínek

ilustrační snímek

Stát má dlouhodobě tendenci přesouvat na obecní samosprávy odpovědnost a úkoly i v oblasti sociální politiky, ale bez potřebných zdrojů. Populace stárne, rozevírají se nůžky v příjmech a přibývá počet občanů, rodin – úplných, či neúplných, které se ocitají na hranici životního minima a v dluhové pasti. Narůstá potřeba služeb pro seniory a pro ty, kdo balancují nad propastí.

Jihlava dlouhodobě - ve spolupráci s neziskovkami - řeší potřeby lidí bez přístřeší a rodin v tíživé situaci. Za prvé poskytuje 20 bytů sociálně potřebným (musí splňovat podmínku bezdlužnosti, dostávají nižší nájem 64,9 Kč/m2/měsíc, na jeden rok s možností prodloužení). Dále pronajímá byty Středisku křesťanské pomoci (SKP), Centru pro rodinu a organizaci VOR. Tyto organizace poskytují pomoc i lidem, kteří bezdlužnost nemohou prokázat, a dostává se jim i odborné pomoci s ohledem na řešení jejich dluhů. Další díl práce zajišťuje Charita - zvláště s důrazem na prevenci a odbornou pomoc v oblasti závislostí a návratu těchto lidí do společnosti.

Zvláštní kapitolou jsou lidé bez přístřeší. Zde jsme před třemi lety pokročili v nárazovém poskytnutí přístřeší Na Havaji a navázali na pomoc SKP. Cílovým stavem této organizace je rekonstrukce domu v ulici Mlýnská pro potřeby azylového domu a uvolnění domu v Čajkovského ulici jako „kamenného“ sídla. Velký dík patří všem, kdo v této oblasti dělají spoustu práce.

Housing First přináší evropské dotační peníze a nový prvek do této oblasti. Je zásahem do výše uvedených činností. Úkolem evropských peněz je doplnit aktivity, metodiku a kapacity, tam, kde jich je třeba. Nedílnou součásti je ale udržitelnost a finanční krytí i do budoucna. Nejde jen o to pojmenovat cílovou skupinu, nastavit pravidla pro výběr potřebných a zajistit přechodné bydlení a odborné provázení. Po takto vynaložené péči je třeba umístit klienty do reálného života a bytové reality. A tady je další háček. Dnes chybí dostupnost a nabídka bytů. Město není ten správný developer a nemá ani jiné prostředky než svůj rozpočet. Pokud nebude možnost čerpat prostředky ze státních či evropských pobídek na výstavbu bytů, včetně sociálních, mine se výše popsané úsilí cílem.

Politiku KDU-ČSL zdobí prvky solidarity a subsidiarity. Nicméně je třeba vnímat věci komplexně a také optikou financí. V souvislosti s tím podpoří zastupitelé KDU-ČSL Jihlava první krok projektu Housing First jen za následujících podmínek:

1) budou jasně nastavená pravidla pro výběr klientů (dlouhodobý pobyt či příslušnost k Jihlavě)

2) nájemné bude za stejných podmínek jako u stávajících sociálních bytů poskytovaných městem Jihlava - tedy 64,9 Kč/m2/měsíc

3) metodická pomoc bude poskytována ve spolupráci se stávajícími subjekty, organizacemi působícími v Jihlavě, a to i pro nájemníky stávajících 20 sociálních bytů

4) bude samostatně hodnocena docházka dětí do předškolních a školních zařízení

5) chceme vyjasnit úlohu Garančního fondu - pokud by měl sanovat nájemné a řešit dluhy klientů, tak na něm nemůže participovat městský rozpočet a diskriminovat tak stejnou cílovou skupinu, jejichž jedinou (ne)výhodou je (ne)zařazení do tohoto programu

6) bude definováno standardního vybavení bytových jednotek a vyčíslení nákladů na jejich úpravu, které půjdou z rozpočtu města

7) bude nastaveno kritérium výběru klientů, stanoveny cíle a pravidelné informace o projektu

8) bude prověřena možnost výstavby bytů z dotačních programů pro obyvatele Jihlavy, včetně sociálních bytů

Jihlavští zastupitelé za KDU-ČSL: Jaromír Kalina, Josef Kodet, Martin Laštovička

 

Štítky
Kategorie