Volební program pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina

 

 


VOLEBNÍ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 2020

 

Základní oblasti volebního programu

 

 • Podpora rodin
 • Kvalitní školství
 • Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče
 • Zdravé životní prostředí
 • Rozvoj infrastruktury a dopravy
 • Rozvoj firem a podnikání
 • Prosperita kraje a jeho sídel
 • Kultura, sport a neziskový sektor

 

Podpora rodin

Rodina je základem každé zdravé společnosti. Proto zajistíme:

 • rodičům snazší návrat do práce (částečné úvazky v organizacích zřizovaných krajem, podpora mateřských center, podpora prvňáčků)
 • podporu projektům usnadňujícím rodinám péči o seniory (služby sociální péče, stacionáře, aktivní programy pro seniory)
 • bezpečný internet pro děti bez násilí a škodlivého obsahu (metodika a poradenství, blokovací technologie)
 • podporu projektové dokumentace startovacích bytů v majetku obcí formou příspěvku

 

Kvalitní školství

Výchova mladé generace a úroveň její vzdělanosti určuje budoucí prosperitu kraje. Proto podporujeme:

 • rozvoj středního školství s důrazem na technické a řemeslné obory učňovských škol v závislosti na potřebě trhu práce
 • navýšení grantových prostředků Kraje Vysočina na materiální vybavení škol a navýšení financí s důrazem na udržení malých škol
 • motivační stipendia a investice do odměn školitelů
 • reciproční stáže středoškolských studentů v zahraničí
 • spolupráci s vysokými školami a akademickou obcí v návaznosti na vědu a výzkum
 • vzdělávání dětí v uměleckých oborech (ZUŠ), sportovní a další volnočasové aktivity
 • výchovu dětí a mládeže v oblasti ochrany životního prostředí, dopravní bezpečnosti a prevence negativních společenských jevů

 

Dostupná a kvalitní zdravotní a sociální péče

Ve chvílích, kdy se již nemůžeme postarat sami o sebe, musí pomoci společnost. Proto usilujeme o:

 • zachování dostupné, kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro všechny občany kraje (tlak na zdravotní pojišťovny, motivační stipendia pro mediky, ...)
 • provázanost primární ambulantní péče a krajských nemocnic
 • zajištění praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů motivačními pobídkami (ve spolupráci s obcemi)
 • zabezpečení IT systémů ve zdravotnických zařízeních (ochrana před hackery)
 • výstavbu kamenného hospice v Kraji Vysočina a zkvalitňování podmínek života v domovech pro seniory a ústavech sociální péče
 • rozvoj terénních sociálních služeb pečujících o seniory a zdravotně hendikepované, cílenou podporu pečujících rodin a dobrovolnictví
 • zvyšování finanční gramotnosti sociálně ohrožených a zajištění dluhového poradenství

 

Zdravé životní prostředí

V posledních letech sklízíme negativní plody lidské činnosti na životní prostředí. Přírodu musíme respektovat a snažit se o nápravu vzniklé situace. Proto podpoříme:

 • dotační programy pro druhově vhodnou obnovu lesa po kůrovcové kalamitě i pro drobné vlastníky
 • projekty směřující k přirozenému zadržování vody v krajině (protierozní opatření, mokřady, nivy, přirozená protipovodňová opatření, meandry)
 • ochranu krajinného rázu a kvalitu zemědělské půdy prostřednictvím Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 • ekologická řešení staveb v majetku kraje (zelené fasády, střechy, jímání dešťových vod pro závlahy veřejné zeleně, využití kogenerace a solární energie)
 • systémové řešení odpadového hospodářství s ohledem na plánované omezení skládkování

 

Rozvoj infrastruktury a dopravy

Dopravní komunikace a infrastruktura datových sítí jsou tepnami života kraje. Proto podporujeme a zajistíme:

 • úpravu kritických úseků silnic a stavbu obchvatů
 • budování dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola
 • výstavbu účelných cyklostezek (spolupráce s městy a obcemi)
 • lepší dopravní propojenost mezi kraji, a to především pro hraniční oblasti
 • jednotnou krajskou jízdenku na všechny druhy dopravy včetně MHD
 • kvalitnější koordinaci jednotlivých prvků veřejné dopravy
 • zachování dopravní obslužnosti jako zásadního faktoru rozvoje obcí a měst
 • zkrácení silničních uzavírek zřízením pozice krajského koordinátora stavebních akcí
 • rozvoj internetových (datových) sítí a zajištění rychlého optického internetu v malých sídlech

 

Rozvoj firem a podnikání

Nezbytnou podmínkou pro spokojený život jednotlivce a další rozvoj kraje je dostatek pracovních příležitostí. Proto budeme rozvíjet:

 • podnikání podporou investic pro udržení zaměstnanosti
 • propagaci regionálních produktů Vysočiny
 • podporu řemeslníků a malých firem z programů Fondu Vysočiny

 

Prosperita kraje a jeho sídel

Vzhled lidských sídel a kvalita života v nich jsou ukazatelem úrovně společnosti. Proto podpoříme:

 • efektivní hospodaření kraje a strategické investice – obnova lesů, úpravy vodotečí, dopravní infrastruktura
 • výstavbu nových bloků JE Dukovany také s ohledem na zaměstnanost v regionu
 • zastavení vylidňování venkova udržením venkovských prodejen, zdravotní péče, dopravní obslužnosti, dostupným vysokorychlostním internetem
 • poradenské služby ohledně nových projektů a dotačních titulů 
 • rozšiřování a propojování vodovodní a kanalizační infrastruktury
 • nové vodní zdroje
 • vybavenost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v přípravě na krizové situace

 

Kultura, sport a neziskový sektor

Kultura, sport a spolková činnost patří k nezastupitelným složkám života. Je proto nezbytné věnovat jim náležitou pozornost. Proto se zasadíme o:

 • podporu dobrovolných společenských a sportovních organizací potřebných k udržení života na venkově pomocí grantů Fondu Vysočiny
 • navýšení dotačních titulů na kulturní aktivity posilující sounáležitost obyvatel s obcí a regionem (regionální přehlídky, festivaly, představení, koncerty, soutěže, místní knihovny, výročí obcí)
 • lepší podmínky pro činnost profesionálních krajských kulturních subjektů (divadel, muzeí, galerií, informačních center)
 • rozvoj turistiky a cestovního ruchu s posílením propagace památek UNESCO
 • podporu agroturistiky a turisticky zajímavých činností
 • podporu sportovních aktivit včetně rozvoje center talentované mládeže
 • užší spolupráci s charitativními a neziskovými organizacemi, církvemi a náboženskými společnostmi, působícími v kraji

 

 

Štítky